ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุภา ศรีชาเนตรบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)ถึงแก่กรรม 
2นายเดช พิมพาบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)ถึงแก่กรรม 
3นายอุดม ศรีโง๊ะเมืองปทุมรัตต์ลาออกจากราชการ 
4นางเยาว์ อุตตะโชติเมืองปทุมรัตต์ลาออกจากราชการ 
5นายวีระศักดิ์ บุตรมงคลบ้านศาลาลาออกจากราชการ 
6นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญาบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)รร.เหล่าหลวงประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย สพม.27
7นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยงคุรุราษฏร์สามัคคีรร.หินกองวิทยาคาร อ.สุวรรณภูมิ สพม.27
8นายวีระ แพงวงศ์บ้านเหล่าบากสามัคคีรร.วังยาวเจริญวิทย์ อ.เชียงขวัญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
9นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติบ้านดงสว่างรร.บ้านโนนใหญ่ อ.โพธิ์ชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
10นายธีระวิทย์ เสมอโภคบ้านกระจายเหล่าสูงรร.บ้านโป่งประชาพัฒน์ อ.เมยวดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
11นางสุภาพร สุนทรวัฒน์หนองขามวิทยาถึงแก่กรรม