ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเสถียร บ่อใหญ่ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
2นายจรูญ คำพรเมืองบัววิทยาคารลาออกจากราชการ 
3นายสุรเดช มูลจันทีบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
4นางเยาว์ ศรีอุดรบ้านหนองย่างงัวรร.เมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
5นายสุนทร น้อยมาลาบ้านนานวลราษฎร์นิยมรร.บ้านเขือง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
6นางสาวสุธิดา ปิ่นสวัสดิ์บ้านโพนทันรร.บ้านแหลมมะขาม สพป.ตรัง เขต 2