ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนิรมิตร ศรีภักดีบ้านหนองแวงลาออกจากราชการ 
2นางดารณี พวงจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้งบ้านจานทุ่งโนนสังข์รร.ดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม.27
4นายภิญโญ หอมไกลบ้านดูนบักตู้ โนนตาแสงรร.ช้างเผือกวิทยาคม สพม.27
5นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองบ้านตาแหลวโนนหมากแงวรร.หัวโทนวิทยา สพม.27
6นายทองนาค มณีจักร์เมืองจำปาขันรร.บ้านหัววัวโพธิ์ศรี สพป.มหาสารคาม เขต 1
7นายสุเชษฐ์ บัวบุญวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)รร.อนุบาลนครจัมปาศรี สพป.มหาสารคาม เขต 2
8นางวาสนา พัฒนิบูลย์บ้านดู่โอนไปสพป.สุรินทร์ เขต 2 สพป.สุรินทร์ เขต 2