ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประชุมพันธ์ เมืองกุเรือบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)ถึงแก่กรรม 
2นายบรรจบ ทีบุญมาจตุรคามพัฒนาลาออกจากราชการ 
3นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ศธจ.จังหวัดศรีสะเกษ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4นายกฤษณพล เวียงวิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ศธจ.จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ