รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2    
101คุรุราษฏร์สามัคคีนายวิรัตน์ สิทธิลา   
102จตุรคามพัฒนานายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 043547412 
103ชีโนวาทธำรงนายธีร์ประภู โพธิ์หล้า   
104ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง   
105ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลนายอำนาจ บุญทัน   
106ไตรคามสามัคคีนายสุพรรณ โฮมประเสริฐ   
107ทุ่งกุลาประชารัฐนายฐิติพงษ์ ละครรำ 043546635 
108บ้านกู่กาสิงห์นายปัญญา สุระโส 043632238 
109บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงนายศุภวัฒน์ สุรเสน 072355819 
110บ้านเขวาตะคลองนายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์ 0436120100631452366
111บ้านเขวาหรดีนายวิมล แสงหัวช้าง 043612018 
112บ้านเขวาใหญ่นายวรากานต์ สมศิริ 043500028 
113บ้านคุยผงดงน้อยนางสุภัทรา แพไธสง ข่าขันมะลี 043547820 
114บ้านจานทุ่งโนนสังข์นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า 0435000300898430251
115บ้านดงครั่งน้อยนายสมนึก โนริรัตน์ 043546634 
116บ้านดงครั่งใหญ่นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 043547401 
118บ้านตลาดไชยนายอรรถพล จำละคร 0435466320981016656
119บ้านไทรทอง  043500019 
120บ้านนกเหาะ  043547402 
121บ้านน้ำอ้อมนายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 043621086 
122บ้านโนนจานนายประเศียร วิชัย 043500027 
123บ้านป่ายาง  043589255 
124บ้านผำโนนสว่างนายคิด อันไฮ 043547829 
125บ้านฝางนายวินัย โพธิ์หมุด 043546633 
126บ้านโพนเงินโพนทองนายศิริชัย อุดมทรัพย์   
127บ้านโพนทันนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง 043546637 
128บ้านโพนแท่นนางสาวอัชรา ขันธวงศ์ 043546636 
129บ้านโพนโพธิ์หว้างามนายกริชภูมิ โคตรเนตร   
130บ้านโพนสะอาดนางเณรัชรา ก้านจักร์ 043547780 
131บ้านโพนหินนายนิสันต์ ศรีเที่ยง 043500026 
132เมืองบัววิทยาคารนายนาค โพลาลัย 043546577 
133บ้านยางจ้องหนองแวงน้อยนายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 043500295 
135บ้านสำราญนิวาสสามัคคีนายทวี วงศ์นาค 043500029 
136บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส  043547398 
137บ้านแสนสีนายพิสิฏฐ์ กองอุดม 043546638 
138บ้านหนองกุงนายสายทอง บุดดี 043547006 
139บ้านหนองช้างนายนิรุตต์ ดำรี 043547822 
140บ้านหนองเปลือยตาแสงนางสาวนิตยา แสนสุข 043500297 
141บ้านหนองไผ่ลุ่ม  043500023 
142หนองพระบางตลาดม่วงนายฟื้น สิทธิสาร 043612017 
143บ้านหนองแวงนายขจรศักดิ์ สำลี 043589083 
144บ้านหนองสระหงส์นายพีรพันธุ์ หาพันธุ์ 043612014 
145บ้านหนองสังข์  043500301 
146บ้านหนองส้าวโพนงอยนายชัยนรินท์ สอื้นรัมย์ 099416129 
147บ้านหนองอ่างดอกรักนายวุฒินันท์ คำมา   
148บ้านหัวดงกำแพงนายชาญวิทย์ ชุมศรี   
149บ้านหัวดอนชาดนายบุญปลูก วงษ์แก้ว   
150บ้านหัวหนองตาดนางสาวดอกไม้ บุยเหลี่ยม 043500298 
151บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 043547399 
152บ้านเหนือนางหทัยชนก คชพันธ์ 043500299 
153บ้านอี่เม้งนายต๋อง สุวรรณ์ 043500300 
154บ้านฮ่องทรายนายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 043612020 
155เมืองเกษตรวิสัยนายอุดมศักดิ์ ดีโสภา 043589176 
156วัดแจ่มอารมณ์นางปรียานันท์ เหินไธสง   
157วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)  043589085 
158วัดบ้านโพนเงินนายประจบ สีลาสม 043500263 
159สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมนายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 043547400 
201ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์   
202ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)นายวิทยา กาญจนศร   
203บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)นายโสภณ พลสมบัติ 043587145 
204บ้านขามป้อมนางศุภรัตน์ ฤาโสภา 043500058 
205บ้านขี้เหล็กนายสีดา บุตรนาแพง 043547407 
206บ้านเขวาโคกสวายโดดนายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 043546002 
207บ้านเขวาทุ่งนางสาวอรทัย สิงห์พันธ์ 043500066 
208บ้านค้อแสนสี    
209บ้านโคกกลางนายบุญส่ง มะณีแสง 043500067 
210บ้านโคกก่องนางธัญพร ยมนัตถ์ 043500182 
211บ้านจานใต้นางเชอรี่ แก้วมงคล   
212บ้านจานเหนือนางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี 043587017 
213บ้านดงช้างนายสมพงษ์ อามาตย์ 043587261 
214บ้านดู่ฝายใหญ่นายสมจิตต์ อิงอาจ 043546646 
215บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสงนางกัลยาณี โชติขันธ์ 043611263 
216บ้านตาจ่อยหนองสระนายสัญญา ชาวไร่ 043500061 
217บ้านนาแค  043500059 
218บ้านน้ำคำนายชูชาติ พุทธอุดร 043547413 
219บ้านโนนจานว่าที่พันตรีกฤษฎา ศรีชนะ   
220บ้านโนนสวรรค์นายสกล พรมราช 043546648 
221โนนสะอาดหนองแต้นายรัฐกิจ กอนจันดา   
222บ้านบัวขาวนายมงคล ภูศรีอ่อน   
223บ้านพิลานางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น 043500179 
224บ้านโพธิ์น้อยว่าที่ร้อยตรีเมธี ลาหล้าเลิศ   
225บ้านโพนงามนายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 043546641 
226บ้านโพนทองนายอกนิษฐ์ แสนภพ 043547414 
227บ้านโพนสูงนายณัฏฐนันท์ สีลา 043546647 
228บ้านภูดินนายสันติภพ โชติขันธ์ 043500065 
229บ้านม่วงนายคำภู โกฎหอม 043546650 
230บ้านส้มโฮงนายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 043546661 
231บ้านสระบัวนางสาวพัชราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ 043546642 
232บ้านสวนปอนายอดุลย์ จันทร์ฝาง 043546645 
233บ้านสำราญหนองบาก  043500068 
234บ้านหนองขามนางธัญญลักษณ์ จันทะคาม 043587312 
235บ้านหนองคูโคกเพ็กนายธนาพนธ์ ภูมิลา 043500180 
236บ้านหนองบึง  043587003 
237บ้านหนองมะเขือ  043500184 
238หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่นายพนมภูมิ ไชยแสน 043546644 
239บ้านหัวช้างเลิงแกนางสฤฒาพร ปัสสำราญ 043546649 
240บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง    
242เมืองปทุมรัตต์นายวชิร วงษ์ชาดี   
301ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)นางสุวณีย์ ขันโมลี 043591266 
302ไตรราษฎร์วิทยา  043500304 
303ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมนายพันศักดิ์ ช้อยชด   
304โนนไทยวิทยาคารนายวัฒนา ศรีพลัง 043500186 
305บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 043588583 
306บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  043500306 
307ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยานายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 043588580 
308บ้านคำแดง  043500070 
309บ้านคำพระนายศักดิ์ชัย ใจเมือง   
310บ้านคำไฮสำโรงวิทยาคารนายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 043583285 
311บ้านคูฟ้านายประภาพันธ์ วิเวก 043583311 
312บ้านชะโดเหล่าบึงแก้วนายวิชัย พงษ์วัน 043591264 
313บ้านชาติ    
314บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)นางพิศมัย สอนลา   
315บ้านดงมันนายประสาน วิเวก   
316บ้านดอนคำ  043588641 
317บ้านดอนเจริญนายไสว ชานาม 043590531 
318ดอนดู่ดอนเจริญนายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 043500073 
319บ้านดอนแดงนายบุญตา ยมรัตน์   
320บ้านดอนบ่อดอนแฮดนายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์ 043588581 
321ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์นายชัยรัตน์ ชลาชัย 043575561 
322บ้านท่าลาดวารีวิทยานายพงษ์เทพ ศรีจันทร์   
323บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  043583321 
324บ้านนางเตี้ยไศลทองนายวีรชาติ มาตรหลุบเหลา   
325บ้านนาชมดอนกลางวิทยานายสมมาตร เกาะน้ำใส 043588393 
326บ้านนานวลราษฎร์นิยมนายบัวใส อุ่นเรือน 043590304 
327บ้านโนนจิกหนองคูนายสนอง คูณคำ   
328บ้านโนนชัยศรีหนองแคนนายนาท ไพรพาลี 043500188 
329บ้านโนนทรายสระทองนายปริณ เรืองจันทร์ 043591144 
330บ้านโนนม่วงนายอุดม ศรีวงษา 043591265 
331บ้านโนนศิลา    
332บ้านบัวงาม  043575578 
333บ้านโปง(ประชาสามัคคี)นายอธิป เมืองนาม 043588579 
334อนุบาลเมืองพนมไพรนายพิทักษ์ บัวแสงใส 043591263 
335บ้านพนัสดงสว่างวิทย์นายทองคำ ทองเอก   
336บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)    
337บ้านโพธิ์น้อยนายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม 043588540 
338บ้านโพธิ์ใหญ่นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 043588574 
339บ้านวารีสวัสดิ์วิทยานายพิชัย สีพลี 043588582 
340บ้านสมสะอาดนายชัยณรงค์ นินนันท์ 043500074 
341บ้านสระแก้วเจริญศิลป์นายสมชาย ทองเสนา 043591267 
342บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)นายพนายุต กองสุข 043500076 
343บ้านหนองกุงวิทยานายณัฐพงศ์ ไชยพลงาม 043575577 
344บ้านหนองทัพไทยนายอำพร ชัยอาวุธ 043565276 
345บ้านหนองฟ้านางปัญญา ศรีวะสุทธิ์ 043500305 
346บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์นายสาคร กล้าหาญ 043500308 
347บ้านหนองเหล็ก  043500072 
348บ้านหัวนานายไชยยงค์ บัวศรีคำ   
349บ้านหัวหนองกุดหลด    
350ปัญจคามประชาสรรค์    
401กระดิ่งทอง  043581511 
402ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยานายสุพงษ์ เวโน   
403ดอนแฮดวิทยา  043532341 
405ไตรราษฎร์คุรุสามัคคีนายเพชร สุ่มมาตย์ 043574057 
406ทุ่งศรีเมืองวิทยานายไพบูลย์ ศรีสระคู   
407น้ำคำใหญ่วิทยานายอาวุธ ทองบุ 043574058 
408บ่อพันขันวิทยานายมานิต ภูวชินพงศ์ 043588544 
410บ้านขี้เหล็กนางปริญญาพร เลิศพันธ์ 043575583 
411บ้านค้อโนนสว่าง  043500220 
412บ้านคูดินทรายนายวิเชียร แสงสุมาศ   
413บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)นางอัจฉราพร เงางาม 043532530 
414บ้านโคกสำโรงนางกุลธิดา นาเมือง 043575515 
415บ้านงูเหลือมนายสมบูรณ์ สีสัน 043547408 
416จานเตยวิทยาประชาสรรค์นายอุทัย ถนอมพล 043547410 
417บ้านดอกไม้นายเทอดเกียรติ ยามโสภา 043532531 
418บ้านดอนแคน  043500103 
419ดอนยางดอนสังข์วิทยานางพัชรินทร์ สามะณี 043500114 
420บ้านแดงนายธวัชชัย มูลตรีภักดี  086-232454
421บ้านตังหมองนายถาวร ยมรัตน์ 043500222 
422ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์นางสาวนิภาพร น้ำคำ 043580495 
423บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)นายมานิส สลางสิงห์ 043546652 
424บ้านตาแหลวโนนหมากแงวนายณรงค์ เย็นเพชร 043574070 
425บ้านนานายบุญสวน คำดี 043611268 
426บ้านน้ำคำน้อยนายประวิทย์ เรืองศรี   
427บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  043581213 
428บ้านโนนตาด  043500102 
429บ้านปลาค้าวนายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร 043500098 
430บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  043588584 
431บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์นายรัฐพล นามคำ 043583297 
432ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามนายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา   
433โพนขวาวพิทยาคมนายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 043500106 
434บ้านโพนครกน้อยนายเทพนคร กิตติวัฒนพล 043500115 
435บ้านโพนดวนนางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ 043546653 
436บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์นางนันท์นภัส เดชจร 043500107 
437บ้านโพนพอุงนายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 043611042 
439บ้านภูงา  043500101 
440บ้านมหิงษารามนางเทียม รักษาธรรม   
441บ้านเม็กหางเหย  043574387 
442บ้านยางเครือด่านน้อย    
443บ้านยางเลิงนายสมจิตร จันทรศรี   
444บ้านร้านหญ้านายสัมพันธ์ ภูหินกอง 043500108 
445บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)นายระวี อาจหาญ 043588586 
446บ้านเล้าข้าวนายธานินทร์ เห็มชนาน   
448บ้านสนาม  043581075 
449บ้านส้มโฮงนายสุริชัย อินอุ่นโชติ 043500118 
450บ้านสระโพนทองนายสุพจน์ หินกอง 043517203 
451บ้านสองชั้น  043546654 
452บ้านสาหร่ายนายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 043500104 
453บ้านหญ้าหน่องนางพชรพร ลีทัพไทย   
454หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยานายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง 043532669 
455บ้านหนองบั่ววิทยานายบุญศรี จันสุระ 043500100 
456บ้านหนองยางหนองไผ่นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ 043583298 
457บ้านหนองแล้ง  043575501 
458บ้านหนองแวงนายถาวร จันทร์หนองหว้า   
459บ้านหนองอีเข็มนางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 043546655 
460บ้านหมอตานายประยงค์ ศรีบุญ 043580015 
461บ้านหัวช้างนายวรศักดิ์ ไหมพรม 0819753942 
462บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165นายสุพล สิงห์สถิตย์ 043575502 
463บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)นายวิเชียร บุตรบุญชู 043588595 
464บ้านหินกองนายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า o43613019 
465บ้านเหม้าหนองข่าวิทยานายปัญญา นาเมือง 043532029 
466บ้านเหล่าติ้วนายประจักษ์ ยอดภิรมย์ 043583313 
467บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ 043500111 
468บ้านฮ่องสังข์นายมนูญ ศรีสนาม 043500105 
469เบญจคามวิทยา  043546670 
470เมืองจำปาขันนางมิญช์มนัส สลางสิงห์ 043611051 
471เมืองทุ่งวิทยานายสืบสกุล ชดช้อย 043575513 
472เมืองสุวรรณภูมิส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 043581076 
473อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมินายอานนท์ นามเพ็ง 043581021 
474เมืองอารัมย์นายมานะ เงางาม 043500113 
475โสภาพพิทยาภรณ์นายอาคม บุตรหินกอง 043532529 
476หนองบัวคุรุประชาสรรค์นายสมโภชน์ คำลอย 043500112 
477ห้วยหินลาดนายพชรกฤต เพ็งเหมือน 043532176 
478หว่านท่าสมอวิทยานางมยุรี สุวัตถิกุล 043588647 
479จตุคามวิทยานายประเสริฐ แสงสุมาตย์   
501ชุมชนบ้านผำนางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 043597321 
502ดงเกลือวิทยานายพิสรร ปัดชาศรี 043500214 
503บัวสูงบัวเงินวิทยานายณรงค์ ชัยปฏิวัติ   
504บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนานางสาวศรัญญา สาลำ 043500211 
505บ้านข่อยนายวิเชียร กันหาจันทร์ 043574043 
506บ้านคูเมืองนายจักรสิน สามารถ 062311239 
507บ้านป่าดวนพังหาดนายพยุงค์ ประกอบเลิศ 043500215 
508บ้านป่ายางวนาทิพย์นายธนัฐชัย เวียงอินทร์ 043597277 
509บ้านเมืองสรวงนายถาวร มูลมะณี 043597320 
510บ้านสูงยางนายสุเทพ ไชยเสนา   
511บ้านหนองผือ-โนนค้อนายประยูร สิงห์พันธ์ 043597538 
512หนองยางวิทยาคมนางพนิดา วงศ์จำปา 043500212 
513บ้านหนองหินใหญ่วิทยา  043574044 
514บ้านหนองหินน้อยนายทินกร คลังจินดา   
515บ้านหัวนานายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 043500096 
516บ้านเหล่าหัวภู    
517บ้านเหล่าฮกนายสง่า ไตรมณี 043597035 
601ชุมชนบ้านหมากยางนายกิตติวัฒน์ วลัยศรี 043583289 
602บ้านดงหมากไฟนายจำรัส เชิงหอม 043588630 
603บ้านดอนขามนางจินตนา ประกอบเลิศ 043500269 
604ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยนายไชยวัฒน์ ไชยโย 043500084 
606บ้านโนนสูง    
607บ้านโพนดวนสาวเอ้นายสมเกียรติ อำมะเหียะ 043500088 
608เมืองโพนทรายนายดำรงค์ ขุมเงิน 043595070 
609บ้านโพนทองนางกาญจนาภา ไชยโย 043500085 
610บ้านสว่างนายจำนงค์ เชิงหอม 043500089 
611บ้านสะแบงตากนายวุฒิชัย ไชยสุข   
612หนองบัวประชาสรรค์นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 043595034 
613กู่คันธนามหนองฝั่งแดงนายชยุต งามเกลี้ยง   
614บ้านหนองพลับนางรัตปราณี บัวทอง 043500083 
615บ้านหนองยางนายสมพร สุขสีดา 043595365 
617บ้านหัวดงนายอนุพงษ์ บุญธรรม 043500087 
618บ้านเหล่าข้าวนางสาวนิตยา บางโท   
619ยางคำวิทยานายสุทิน อักโข 043588587 
620สามขาพิทยาคม  043611136 
701ชุมชนบ้านโพนเมืองนายสากล ลำพาย 043599229 
702บ้านกระจายเหล่าสูงนายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร   
703บ้านกลอยโนนสมบูรณ์นายปรีชา วงศ์หินกอง 043500138 
705บ้านกุดเขียวนางศศิธร หน่ายครบุรี 043500130 
706บ้านขี้เหล็กนายทรงจิต สมุทรเขต 043574446 
707บ้านขุมเงิน  043500243 
708บ้านแขมนายภาสกรณ์ ปัญญาหาญ 043575523 
709บ้านแคน(วันครู 2503)ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 043574361 
710จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยานายพิทักษ์ มุลาลี 043500249 
711บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)นายสุวิทย์ คำพร 043599223 
712บ้านแจ้งนายสิงขร ริโยธา 043500233 
713ชีโหล่นวิทยานายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 043575510 
714บ้านดงบังนางภัทรอร อินพรม 043500132 
715บ้านดงเมืองจอกนายโกวิท สิทธิศักดิ์ 043574042 
716บ้านดงสว่างนายสมจิต หนองหิน   
717บ้านดู่นายพิชาญ ชูค้ำ   
718บ้านทองหลางนายพรชัย แก้วพลงาม 043500246 
719บ้านท่าค้อนายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ 043500234 
720บ้านธาตุสามัคคี  043500238 
721บ้านน้ำคำ  043500239 
722บ้านน้ำเงิน  043500140 
723บ้านโนนนางวัลภา พวงปัญญา   
724บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  043500279 
725บ้านโนนแฮด  043500250 
726บ้านบุ่งเบานางสาวรัชฎาภรณ์ ตรีกุล 043500252 
727บ้านเป้านางศศิธร พิมพา 043500240 
728บ้านมะกอกนายสมคิด อุบาลี 043612040 
729บ้านเมืองคลองนายชูศักดิ์ สุทธิสงค์   
731บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)นายประภาส พิลาภ   
732ร่องคำหงษ์ทองวิทยา  043500253 
733บ้านลิ้นฟ้านายมนตรี สิงห์ชา 043500235 
734บ้านแวงวังเซียมนายสมใจ อุลมาน 043500242 
735บ้านศาลานายปริญญา นวลรักษา 043575570 
736บ้านส่องอนามัยนายธานินทร์ ข่อยแก้ว   
737บ้านสำราญนางสาวถิรนันท์ จิตสุข 043599513 
738บ้านสำโรง  043500236 
739บ้านหนองนาหล้านางวาสนา พัฒนิบูลย์ 043500141 
740บ้านหนองบัวนายสุเมธ สาลำ 043574047 
741บ้านหนองยาง    
742บ้านหนองย่างงัวนายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 043574040 
743บ้านหนองเรือนางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์ 043500244 
744บ้านหนองหมื่นถ่านนายอานนท์ คนขยัน 043565329 
745บ้านหนองหว้านายเจสดา พรหมเวียง 043500251 
746บ้านหนองหัวคนนางสุจิตรา พันธุ 043500327 
747บ้านหนองฮางนายปราโมทย์ หันตุลา 043500136 
748บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา  043500255 
749บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญนายประเทือง ไชยบุศย์   
750บ้านหว่านไฟนายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร   
751บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนานางวริดา สุมาลี 043500326 
753บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  043500129 
754บ้านเหล่าบากสามัคคีนายสยาม โคชา   
755บ้านโหรานายสุทธิสม ดังก้อง   
756เมืองอาจสามารถนายพูลทรัพย์ มานะดี 043599052 
757สีสวาดเล็บขาว    
758หนองขามวิทยานายประยูร ศรีวงศ์ชัย 043500137 
801ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)  043506022 
802ดอนกลอยวิทยาคารนายสุวิทย์ สุนทร 043506135 
803บ้านกอกแก้วนายสมชัย งามสาย 043506271 
804บ้านขมิ้น  043506254 
805บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์นายสุเทพ ชุมภักดี 043506276 
806บ้านดงเย็นนายลิขิต สองศรี 045506253 
807บ้านดอนแดง  043500018 
808บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  043588604 
809บ้านเด่นราษฎร์  034583300 
810บ้านธาตุจอมศรีนายสุพรรณ นิ่มอนงค์   
811บ้านวารีสีสุกนายเสถียร หล้าแหล่ง 043500017 
812บ้านหนองคูณนายสรรเสริญ กลิ่นพูน 043583290 
813บ้านหนองจานนายเธียรชัย ข่าขันมะลี 043583299 
814บ้านหนองไศลนายวรรณธง สาคำไมย์ 043583291 
815บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  043500162 
816สาวแหวิทยา  043588589