รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นายสกล คามบุศย์   
101คุรุราษฏร์สามัคคีนายอุดมศักดิ์ ดีโสภา   
102จตุรคามพัฒนานายมานิตย์ ประเดิม 043547412 
103ชีโนวาทธำรง    
104ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง   
105ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลนายวิฑูรย์ สงเคราะห์   
106ไตรคามสามัคคีนายสุพรรณ โฮมประเสริฐ   
107ทุ่งกุลาประชารัฐนายฐิติพงษ์ ละครรำ 043546635 
108บ้านกู่กาสิงห์นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 043632238 
109บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงนายนคร สุรวาทกุล 072355819 
110บ้านเขวาตะคลองนายนาค โพลาลัย 043612010 
111บ้านเขวาหรดีนายวิมล แสงหัวช้าง 043612018 
112บ้านเขวาใหญ่นายวรรณะ อุดมคำ 043500028 
113บ้านคุยผงดงน้อย  043547820 
114บ้านจานทุ่งโนนสังข์นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043500030 
115บ้านดงครั่งน้อยนายสมนึก โนริรัตน์ 043546634 
116บ้านดงครั่งใหญ่นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 043547401 
117บ้านดอนดู่เหล่าเสือ    
118บ้านตลาดไชยนายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 043546632 
119บ้านไทรทองนายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ 043500019 
120บ้านนกเหาะนายสมัย สุทธาโย 043547402 
121บ้านน้ำอ้อมนายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 043621086 
122บ้านโนนจานนายชัยนรินท์ สอื้นรัมย์ 043500027 
123บ้านป่ายางนายสุเมต ปราณี 043589255 
124บ้านผำโนนสว่างนายคิด อันไฮ 043547829 
125บ้านฝางนายสุผล เศษลือ 043546633 
126บ้านโพนเงินโพนทอง    
127บ้านโพนทันนายกวีพจน์ พนมเขต 043546637 
128บ้านโพนแท่นนายอำนาจ บุญทัน 043546636 
129บ้านโพนโพธิ์หว้างามนายคำจันทร์ นาสะอ้าน   
130บ้านโพนสะอาดนางเณรัชรา ก้านจักร์ 043547780 
131บ้านโพนหินนายวุฒินันท์ คำมา 043500026 
132เมืองบัววิทยาคารนายสมศักดิ์ ไวยารัตน์ 043546577 
133บ้านยางจ้องหนองแวงน้อยนายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 043500295 
134บ้านสะแบงนางสาวอัญญรัตน์ ผกามาศ 043500294 
135บ้านสำราญนิวาสสามัคคีนายทวี วงศ์นาค 043500029 
136บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาสนายจิระ อินทรกลาง 043547398 
137บ้านแสนสีนายเทพฤทธิ์ บุญศีลพร้อม 043546638 
138บ้านหนองกุงนายสายทอง บุดดี 043547006 
139บ้านหนองช้าง  043547822 
140บ้านหนองเปลือยตาแสงนายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 043500297 
141บ้านหนองไผ่ลุ่ม  043500023 
142หนองพระบางตลาดม่วงนายฟื้น สิทธิสาร 043612017 
143บ้านหนองแวงนายขจรศักดิ์ สำลี 043589083 
144บ้านหนองสระหงส์นายทรงเดช กะตะโท 043612014 
145บ้านหนองสังข์  043500301 
146บ้านหนองส้าวโพนงอยนายเฉลิมพล หนองเรือง 099416129 
147บ้านหนองอ่างดอกรักนายปัญญา สุระโส   
148บ้านหัวดงกำแพงนายประจวบ กาสิงห์   
149บ้านหัวดอนชาดนายพรทวี จองลีพันธ์   
150บ้านหัวหนองตาดนายศุภวัฒน์ สุรเสน 043500298 
151บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 043547399 
152บ้านเหนือนางหทัยชนก คชพันธ์ 043500299 
153บ้านอี่เม้งนายคำตัน พิมพ์สิงห์ 043500300 
154บ้านฮ่องทรายนายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 043612020 
155เมืองเกษตรวิสัย  043589176 
156วัดแจ่มอารมณ์นายนิวัต สิทธิสาร   
157วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ 043589085 
158วัดบ้านโพนเงินนายกริชภูมิ โคตรเนตร 043500263 
159สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมนายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 043547400 
201ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)นายสนอง พรวิเศษศิริกุล   
202ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)นายวิทยา กาญจนศร   
203บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)นายโสภณ พลสมบัติ 043587145 
204บ้านขามป้อมนายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 043500058 
205บ้านขี้เหล็กนายสีดา บุตรนาแพง 043547407 
206บ้านเขวาโคกสวายโดดนายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 043546002 
207บ้านเขวาทุ่ง  043500066 
208บ้านค้อแสนสี    
209บ้านโคกกลางนายบุญส่ง มะณีแสง 043500067 
210บ้านโคกก่องนางศุภรัตน์ ฤาโสภา 043500182 
211บ้านจานใต้นางเชอรี่ แก้วมงคล   
212บ้านจานเหนือนายประมง บุญโพธิ์ 043587017 
213บ้านดงช้างนายนิพนธ์ วรไวย 043587261 
214บ้านดู่ฝายใหญ่นายบุญสืบ โทนหงสา 043546646 
215บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง  043611263 
216บ้านตาจ่อยหนองสระนายสัญญา ชาวไร่ 043500061 
217บ้านนาแคนายคอนสินธ์ ทะวะลัย 043500059 
218บ้านน้ำคำนายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043547413 
219บ้านโนนจานว่าที่พันตรีกฤษฎา ศรีชนะ   
220บ้านโนนสวรรค์นายสกล พรมราช 043546648 
221บ้านโนนสะอาดหนองแต้    
222บ้านบัวขาวนางกัลยาณี โชติขันธ์   
223บ้านพิลา  043500179 
224บ้านโพธิ์น้อยว่าที่ร้อยตรีเมธี ลาหล้าเลิศ   
225บ้านโพนงาม  043546641 
226บ้านโพนทองนายสมพงษ์ อามาตย์ 043547414 
227บ้านโพนสูงนายคงเดช แข็งแรง 043546647 
228บ้านภูดินนายสันติภพ โชติขันธ์ 043500065 
229บ้านม่วงนายวชิร วงษ์ชาดี 043546650 
230บ้านส้มโฮงนายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 043546661 
231บ้านสระบัวนายดำรงค์ สีลา 043546642 
232บ้านสวนปอนายอดุลย์ จันทร์ฝาง 043546645 
233บ้านสำราญหนองบากนายอภิชัย ปัดสำราญ 043500068 
234บ้านหนองขามนายเกรียงศักดิ์ พรมแพน 043587312 
235บ้านหนองคูโคกเพ็กนายสมจิตต์ อิงอาจ 043500180 
236บ้านหนองบึงนายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 043587003 
237บ้านหนองมะเขือนายพนมภูมิ ไชยแสน 043500184 
238หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่นายภิญโญ หอมไกล 043546644 
239บ้านหัวช้าง  043546649 
240บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง    
241ประสิทธาราม    
242เมืองปทุมรัตต์นายสุริยะ จันทร์เพ็ง   
301ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)นายอภิสิทธิ์ ถวิลไพร 043591266 
302ไตรราษฎร์วิทยา  043500304 
303ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมนายณรงค์ สุขประเสริฐ   
304โนนไทยวิทยาคารนายวัฒนา ศรีพลัง 043500186 
305บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)นายทรงศิลป์ เสนาะ 043588583 
306บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)นายวิชัย พนมโชติ 043500306 
307ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยานายวิชิต ชาติชูเหลี่ยม 043588580 
308บ้านคำแดงนายบวร พิมพ์ภู 043500070 
309บ้านคำพระนายพนายุต กองสุข   
310บ้านคำไฮสำโรงวิทยาคารนายสำรอง คำผาลา 043583285 
311บ้านคูฟ้านายประภาพันธ์ วิเวก 043583311 
312บ้านชะโดเหล่าบึงแก้วนายอำพร ชัยอาวุธ 043591264 
313บ้านชาตินายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์   
314บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)นางพิศมัย สอนลา   
315บ้านดงมันนายสมมาตร เกาะน้ำใส   
316บ้านดอนคำ  043588641 
317บ้านดอนเจริญนายสมชาย สายเชื้อ 043590531 
318บ้านดอนดู่นายไสว ชานาม 043500073 
319บ้านดอนแดงนายบุญตา ยมรัตน์   
320บ้านดอนบ่อดอนแฮดนายสัมฤทธิ์ โฆษร 043588581 
321ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์นายชัยรัตน์ ชลาชัย 043575561 
322บ้านท่าลาดวารีวิทยานายพงษ์เทพ ศรีจันทร์   
323บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)นายฐินชัย นนทะภา 043583321 
324บ้านนางเตี้ยไศลทองนายวีรชัย เอราวรรณ   
325บ้านนาชมดอนกลางวิทยานายประภาส กุดหอม 043588393 
326บ้านนานวลราษฎร์นิยมนายบัวใส อุ่นเรือน 043590304 
327บ้านโนนจิกหนองคูนายบุญเหลือ สิงห์ธีร์   
328บ้านโนนชัยศรีหนองแคนนายสมบูรณ์ นนทะโชติ 043500188 
329บ้านโนนทรายสระทองนายพิชัย สีพลี 043591144 
330บ้านโนนม่วง  043591265 
331บ้านโนนศิลานายจีระศักดิ์ ถวิลไพร   
332บ้านบัวงามนายสิงขร ริโยธา 043575578 
333บ้านโปง(ประชาสามัคคี)นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 043588579 
334เมืองพนมไพรนายวิรัตน์ พวงช้อย 043591263 
335บ้านพนัสดงสว่างวิทย์นายทองคำ ทองเอก   
336บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)นายสถิต โชติขันธ์   
337บ้านโพธิ์น้อยนายพันศักดิ์ ช้อยชด 043588540 
338บ้านโพธิ์ใหญ่นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 043588574 
339บ้านวารีสวัสดิ์วิทยานายพิทักษ์ บัวแสงใส 043588582 
340บ้านสมสะอาดนายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 043500074 
341บ้านสระแก้วนายสมชาย ทองเสนา 043591267 
342บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)นางสุวณีย์ ขันโมลี 043500076 
343บ้านหนองกุงวิทยานายพิชัย กองสุข 043575577 
344บ้านหนองทัพไทยนายศุภชัย อาจหาญ 043565276 
345บ้านหนองฟ้านายเสนีย์ พนมศร 043500305 
346บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์นายสาคร กล้าหาญ 043500308 
347บ้านหนองเหล็กนายสฤษดิ์ สัตนันท์ 043500072 
348บ้านหัวนานายไชยยงค์ บัวศรีคำ   
349บ้านหัวหนองกุดหลดนายพึ่งพบ เนื่องขันตรี   
350ปัญจคามประชาสรรค์นายชัยพล ใจเมือง   
401กระดิ่งทองนายสมจิตร จันทรศรี 043581511 
402ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยานายประจักษ์ ยอดภิรมย์   
403ดอนแฮดวิทยานายบุญมี วันภูงา 043532341 
405ไตรราษฎร์คุรุสามัคคีนายเพชร สุ่มมาตย์ 043574057 
406ทุ่งศรีเมืองวิทยานายสัมฤทธิ์ เทศสิงห์   
407น้ำคำใหญ่วิทยานายอานนท์ นามเพ็ง 043574058 
408บ่อพันขันวิทยานายปราโมทย์ สร้อยสระคู 043588544 
409บ้านขัดเค้า  043500117 
410บ้านขี้เหล็กนายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 043575583 
411บ้านค้อโนนสว่างนายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้า 043500220 
412บ้านคูดินทราย    
413บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  043532530 
414บ้านโคกสำโรงนางกุลธิดา นาเมือง 043575515 
415บ้านงูเหลือมนายสมบูรณ์ สีสัน 043547408 
416บ้านจานเตยวิทยาประชาสรรค์นายอุทัย ถนอมพล 043547410 
417บ้านดอกไม้นายปัญญา นาเมือง 043532531 
418บ้านดอนแคนนายพชรกฤต เพ็งเหมือน 043500103 
419บ้านดอนยางนายณรงค์ เย็นเพชร 043500114 
420บ้านแดงนายสุพล สิงห์สถิตย์   
421บ้านตังหมองนายกองสิน พิรุณห์ 043500222 
422ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์นายอนิวัฒน์ มาแสวง 043580495 
423บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 043546652 
424บ้านตาแหลวโนนหมากแงวนายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง 043574070 
425บ้านนานายบุญสวน คำดี 043611268 
426บ้านน้ำคำน้อยนายสุระพันธ์ มูลทรัพย์   
427บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  043581213 
428บ้านโนนตาดนายแสวง ทอนศรี 043500102 
429บ้านปลาค้าวนายพนม ผาเจริญ 043500098 
430บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)นายประดิษฐ์ สุดานิช 043588584 
431บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 043583297 
432บ้านผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามนายสุรพล พรหมโคตร   
433โพนขวาวพิทยาคมนายสุภพ สอนสระคู 043500106 
434บ้านโพนครกน้อยนายประเศียร วิชัย 043500115 
435บ้านโพนดวนนายวิเชียร แสงสุมาศ 043546653 
436บ้านโพนเดื่อนายสำราญ สุขหนองบึง 043500107 
437บ้านโพนพอุง  043611042 
438บ้านโพนยานางนายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 043500110 
439บ้านภูงา  043500101 
440บ้านมหิงษารามนายไพบูลย์ ศรีสระคู   
441บ้านเม็กหางเหย  043574387 
442บ้านยางเครือด่านน้อยนายปฏิวัติ ดาศรี   
443บ้านยางเลิงนายเข็มทอง แสวง   
444บ้านร้านหญ้านายสัมพันธ์ ภูหินกอง 043500108 
445บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)นายทองสุข คุณมาศ 043588586 
446บ้านเล้าข้าวนายธานินทร์ เห็มชนาน   
447บ้านแวง    
448บ้านสนามนายคำพันธ์ เชิงหอม 043581075 
449บ้านส้มโฮงนายสุพงษ์ เวโน 043500118 
450บ้านสระโพนทองนายสุพจน์ หินกอง 043517203 
451บ้านสองชั้นนายสมพงษ์ วงศ์อาจ 043546654 
452บ้านสาหร่ายนายเทพนคร กิตติวัฒนพล 043500104 
453บ้านหญ้าหน่องนางเทียม รักษาธรรม   
454หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยานายวรศักดิ์ ไหมพรม 043532669 
455บ้านหนองบั่ววิทยานายบุญศรี จันสุระ 043500100 
456บ้านหนองยางหนองไผ่นายสมชัย งามสาย 043583298 
457บ้านหนองแล้งนายพุทธ โคตรเทิ้ง 043575501 
458บ้านหนองแวงนายถาวร จันทร์หนองหว้า   
459บ้านหนองอีเข็มนายอาวุธ ทองบุ 043546655 
460บ้านหมอตานายประยงค์ ศรีบุญ 043580015 
461บ้านหัวช้างนายวรการ สระคูพันธ์ 0819753942 
462บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165นายไพรัช เลิศพันธ์ 043575502 
463บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)นายวิเชียร บุตรบุญชู 043588595 
464บ้านหินกองนายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า o43613019 
465บ้านเหม้าหนองข่าวิทยานายบรรพต พันธ์หินกอง 043532029 
466บ้านเหล่าติ้วนายทรงสิทธิ์ เภาสระคู 043583313 
467บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)นายสืบสกุล ชดช้อย 043500111 
468บ้านฮ่องสังข์นายมนูญ ศรีสนาม 043500105 
469เบญจคามวิทยา  043546670 
470เมืองจำปาขันนายทองนาค มณีจักร์ 043611051 
471เมืองทุ่งวิทยานายบรรจง สังฆะ 043575513 
472เมืองสุวรรณภูมินายอุดมการณ์ หลักคำ 043581076 
473เมืองใหม่สุวรรณภูมินายสุทัศน์ อนุพันธ์ 043581021 
474เมืองอารัมย์นายระวี อาจหาญ 043500113 
475โสภาพพิทยาภรณ์นายกิตติศักดิ์ บุคำ 043532529 
476หนองบัวคุรุประชาสรรค์นายสมโภชน์ คำลอย 043500112 
477ห้วยหินลาดนายกฤษดาคม ดีพลงาม 043532176 
478หว่านท่าสมอวิทยานายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 043588647 
479จตุคามวิทยานายประเสริฐ แสงสุมาตย์   
501ชุมชนบ้านผำนายโยธิน ไชยเสนา 043597321 
502ดงเกลือวิทยานายพิสรร ปัดชาศรี 043500214 
503บัวสูงบัวเงินวิทยานายณรงค์ ชัยปฎิวัติ   
504บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนานางสาวศรัญญา สาลำ 043500211 
505บ้านข่อยนายวิเชียร กันหาจันทร์ 043574043 
506บ้านคูเมืองนายจักรสิน สามารถ 062311239 
507บ้านป่าดวนพังหาดนางฉวีวรรณ พลศรี 043500215 
508บ้านป่ายางวนาทิพย์นายถาวร มูลมะณี 043597277 
509บ้านเมืองสรวงนายดรุณ เกตุตากแดด 043597320 
510บ้านสูงยางส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์   
511บ้านหนองผือ-โนนค้อนายประยูร สิงห์พันธ์ 043597538 
512หนองยางวิทยาคมนายสุเมธ สาลำ 043500212 
513บ้านหนองหินใหญ่วิทยานายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที 043574044 
514บ้านหนองหินน้อยนางพนิดา หารสุโพธิ์   
515บ้านหัวนานายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 043500096 
516บ้านเหล่าหัวภูนายชัยนารายณ์ ดุจมะยูร   
517บ้านเหล่าฮกนายสง่า ไตรมณี 043597035 
601ชุมชนบ้านหมากยางนายคมกฤษ สุภารี 043583289 
602บ้านดงหมากไฟนายสุริยันต์ เสรีเรืองยุทธ 043588630 
603บ้านดอนขาม  043500269 
604ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยนายสุวิทย์ มณีวรรณ 043500084 
605บ้านดอนหม่วยนายอาคม บุตรหินกอง 043500193 
606บ้านโนนสูง    
607บ้านโพนดวนสาวเอ้นายสมเกียรติ อำมะเหียะ 043500088 
608เมืองโพนทรายนายดำรงค์ ขุมเงิน 043595070 
609บ้านโพนทองนายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 043500085 
610บ้านสว่างนายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ 043500089 
611บ้านสะแบงตากนายจำรัส เชิงหอม   
612บ้านหนองบัวประชาสรรค์นายประสงค์ ชื่นใจ 043595034 
613กู่คันธนามหนองฝั่งแดงนายจำนงค์ เชิงหอม   
614บ้านหนองพลับนายสุทิน อักโข 043500083 
615บ้านหนองยางนายสมพร สุขสีดา 043595365 
616บ้านหนองสรวงหนองซำนายชยุต งามเกลี้ยง 043500269 
617บ้านหัวดงนายอนุพงษ์ บุญธรรม 043500087 
618บ้านเหล่าข้าวนายสมยศ ไชยโย   
619ยางคำวิทยา  043588587 
620สามขาพิทยาคมนายสายสมุทร สหุนิล 043611136 
701ชุมชนบ้านโพนเมืองนายสากล ลำพาย 043599229 
702บ้านกระจายเหล่าสูงนายประวิทย์ เรืองศรี   
703บ้านกลอยโนนสมบูรณ์นายสนิท กล้าหาญ 043500138 
704บ้านกอก  043500131 
705บ้านกุดเขียวนายเจสดา พรหมเวียง 043500130 
706บ้านขี้เหล็กนายทรงจิต สมุทรเขต 043574446 
707บ้านขุมเงิน  043500243 
708บ้านแขมนายภาสกรณ์ ปัญญาหาญ 043575523 
709บ้านแคน(วันครู 2503)ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 043574361 
710จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยานายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 043500249 
711บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)นายชัยสิทธิ์ สงห์ยะบุศย์ 043599223 
712บ้านแจ้งนายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 043500233 
713ชีโหล่นวิทยานายสถิตย์ สาระวิถี 043575510 
714บ้านดงบัง  043500132 
715บ้านดงเมืองจอกนายวิเชียร อ่อนสองชั้น 043574042 
716บ้านดงสว่างนายประยูร ศรีวงศ์ชัย   
717บ้านดู่นายโกวิท สิทธิศักดิ์   
718บ้านทองหลางนายพรชัย แก้วพลงาม 043500246 
719บ้านท่าค้อนายชาญชัย โพธิจักร 043500234 
720บ้านธาตุสามัคคีนายสมใจ อุลมาน 043500238 
721บ้านน้ำคำนายเขมชาติ นานานนท์ 043500239 
722บ้านน้ำเงิน  043500140 
723บ้านโนนนายสุพรรณ ประเสริฐสังข์   
724บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  043500279 
725บ้านโนนแฮด  043500250 
726บ้านบุ่งเบา  043500252 
727บ้านเป้านางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 043500240 
728บ้านมะกอกนางสุจิตรา พันธุ 043612040 
729บ้านเมืองคลองนายชูศักดิ์ สุทธิสงค์   
731บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์   
732ร่องคำหงษ์ทองวิทยานายมงคล น้อยอามาตย์ 043500253 
733บ้านลิ้นฟ้า  043500235 
734บ้านแวงว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 043500242 
735บ้านศาลานายปริญญา นวลรักษา 043575570 
736บ้านส่องอนามัยนายธานินทร์ ข่อยแก้ว   
737บ้านสำราญนางสาวถิรนันท์ จิตสุข 043599513 
738บ้านสำโรงนายมนตรี สิงห์ชา 043500236 
739บ้านหนองนาหล้านายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 043500141 
740บ้านหนองบัวนายสุวรรณชาติ โพธิจันทร์ 043574047 
741บ้านหนองยาง    
742บ้านหนองย่างงัวนายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 043574040 
743บ้านหนองเรือนายสุวิทย์ คำพร 043500244 
744บ้านหนองหมื่นถ่านนายมานิต ภูวชินพงศ์ 043565329 
745บ้านหนองหว้า  043500251 
746บ้านหนองหัวคนนายสมคิด อุบาลี 043500327 
747บ้านหนองฮางนายปราโมทย์ หันตุลา 043500136 
748บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยานายปรีชา พรมศร 043500255 
749บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญนายทรงวิทย์ กัญญาคำ   
750บ้านหว่านไฟนายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร   
751บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนานายเหรียญ หงษ์ทะนี 043500326 
752บ้านหัวนา  043500325 
753บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์นายประภาส พิลาภ 043500129 
754บ้านเหล่าบากสามัคคีนางสมศรี ตาสระคู   
755บ้านโหรานายสุทธิสม ดังก้อง   
756เมืองอาจสามารถนายพูลทรัพย์ มานะดี 043599052 
757สีสวาดเล็บขาวนายประดิษฐ์ ขุมเงิน   
758บ้านหนองขามวิทยา  043500137 
801ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)นายประยงค์ รักษา 043506022 
802ดอนกลอยวิทยาคารนายสุวิทย์ สุนทร 043506135 
803บ้านกอกแก้วนายพูนศรี โกกะบูรณ์ 043506271 
804บ้านขมิ้นนายสุเทพ ชุมภักดี 043506254 
805บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์นายอนันต์ จุลสม 043506276 
806บ้านดงเย็นนายลิขิต สองศรี 045506253 
807บ้านดอนแดงนายสรรเสริญ กลิ่นพูน 043500018 
808บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  043588604 
809บ้านเด่นราษฎร์นายสุดใจ ไชยา 034583300 
810บ้านธาตุจอมศรีนายสุพรรณ นิ่มอนงค์   
811บ้านวารีสีสุกนายเสถียร หล้าแหล่ง 043500017 
812บ้านหนองคูณ  043583290 
813บ้านหนองจานนายพรชัย จิตตเมตตากุล 043583299 
814บ้านหนองไศลนายวรรณธง สาคำไมย์ 043583291 
815บ้านหนองแห้วหนองบัวทองนายสุภา ศรีชาเนตร 043500162 
816สาวแหวิทยานายสำรวย ชื่นใจ 043588589